قیمت آپارتمان در ترکیه - آلانیا

قیمت آپارتمان در ترکیه - آلانیا -for فروش آپارتمان، چقدر آپارتمان در ترکیه آلانیا است؟

قیمت آپارتمان در ترکیه


2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 51500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 51500 EURO 25
برای فروش
51.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 51500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 51500 EURO AMERICAN آشپزخانه، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 11، بالکن، چشم انداز، ...

Details
135 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 400 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 54500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
54.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 54500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 54500 EURO آشپزخانه مجزا، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 400 مترساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53000 EURO

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53000 EURO 1
برای فروش
53.000€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53000 EURO 3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53000 EURO آشپزخانه مجزا، 650 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
180 M2 M2 3اتاق ها 2حمام 650 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 61000 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
61.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 61000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 61000 EURO AMERICAN آشپزخانه، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
117 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 500 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
58.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO AMERICAN آشپزخانه، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
130 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 50 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 84000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 84000 EURO 1
برای فروش
84.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 84000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 84000 EURO AMERICAN آشپزخانه، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
120 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 350 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
65.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO آمریکا، 900 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، ...

Details
70 M2 M2 1اتاق 1حمام 900 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 39000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 39000 EURO 14
برای فروش
39.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 39000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 39000 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، ...

Details
65 M2 M2 1اتاق 1حمام 350 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO 25
برای فروش
43.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2017، بالکن، چشم انداز، ...

Details
75 M2 M2 1اتاق 1حمام 350 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO 27
برای فروش
52.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO AMERICAN آشپزخانه، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2، بالکن، چشم انداز، ...

Details
130 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 250 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 31
برای فروش
48.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO SEPARETE، 300 متر به ساحل، ...

Details
120 M2 M2 2اتاق ها 300 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 45000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 45000 EURO 25
برای فروش
45.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 45000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 900 متر به ساحل، سال ساخته شده است 8، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید ...

Details
115 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 900 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 1
برای فروش
48.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO sepeete آشپزخانه، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO 31
برای فروش
52.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO AMERICAN آشپزخانه، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2007، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 350 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 69500 ​​EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 69500 ​​EURO 7
برای فروش
69.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 69500 ​​EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 69500 ​​EURO AMERICAN آشپزخانه، 1 کیلومتر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، چشم انداز، ...

Details
102 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 1 کیلومترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 28000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 28000 EURO 1
برای فروش
28.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 28000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 28000 EURO آشپزخانه مجزا، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1999، بالکن، چشم انداز، ...

Details
95 M2 2اتاق ها 1حمام 250 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO 1
برای فروش
43.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO آشپزخانه مجزا، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 250 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 34000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 34000 EURO 1
برای فروش
34.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 34000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 34000 EURO آمریکا، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
55 M2 M2 1اتاق 1حمام 150 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO 1
برای فروش
36.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO آمریکا، 600 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
70 M2 1اتاق 1حمام 600 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 98000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 98000 EURO 41
برای فروش
98.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 98000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 98000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 0 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2007، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 M2 2اتاق ها

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO 13
برای فروش
55.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
127 M2 2اتاق ها 300 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45500 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45500 EURO 26
برای فروش
45.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45500 EURO آمریکا، 200 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
65 M2 M2 1اتاق 1حمام 200 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 37500 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 40500 EURO 34
برای فروش
37.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 37500 EURO آمریکا، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2015، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
75 M2 M2 1اتاق 1حمام 400 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO 23
برای فروش
43.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO آمریکا، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
55 M2 M2 1اتاق 1حمام 400 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 79000 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
79.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 79000 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 79000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 20 متر به ساحل، ...

Details
110 M2 2اتاق ها 2حمام 20 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO 55
برای فروش
65.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
140 M2 3اتاق ها 2حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 210000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 95000 34 EURO
برای فروش
210.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 210000 آشپزخانه EURO آمریکا، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
144 M2 2اتاق ها 2حمام 500ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO 18
برای فروش
36.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO جداگانه، 450 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
105 M2 3اتاق ها 1حمام 450ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO 28
برای فروش
58.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO آمریکا، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
120 M2 M2 3اتاق ها 2حمام 50 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO 37
برای فروش
49.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
140 M2 3اتاق ها 2حمام 350ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
57.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO Separete، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2002، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 3اتاق ها 1حمام 50ساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 94000 EURO

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 94000 EURO 23
برای فروش
94.000€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 94000 EURO 3 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 94000 EURO Aerican، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، چشم انداز، ...

Details
160 M2 4اتاق ها 2حمام 350ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO 27
برای فروش
55.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO Aerican، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2014، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 3اتاق ها 150ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59000 یورو

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59000 یورو 35
برای فروش
59.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59000 یورو 100 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2011، بالکن، ...

Details
100 M2 2اتاق ها 2حمام 150ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 58،000

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 58،000 2
برای فروش
58.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 یورو 90 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، ...

Details
90 M2 2اتاق ها 2حمام 300ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 47،500

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 47،500 17
برای فروش
47.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 47500 یورو 100 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، ...

Details
100 M2 2اتاق ها 2حمام 300ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 46،000

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 46،000 2
برای فروش
46.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 46000 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2016، بالکن، استخر شنا، آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، چشم انداز ...

Details
75 M2 1اتاق 1حمام 350ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 43،500

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 43،500 14
برای فروش
43.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 43500 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2014، بالکن، استخر شنا، سالن بدنسازی، سونا آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، ...

Details
60 M2 1اتاق 1حمام 300ساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 140000 یورو

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 140000 یورو 2
برای فروش
140.000€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 140000 یورو 185 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه مجزا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2014، بالکن، ...

Details
185 M2 3اتاق ها 2حمام 350ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 87000 یورو

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 87000 یورو 17
برای فروش
87.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 87000 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2014، بالکن، استخر شنا، سالن بدنسازی، سونا آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، دریا ...

Details
74 M2 1اتاق 1حمام 150ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در اوبا / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 75000 یورو

1 + 1 آپارتمان برای فروش در اوبا / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 75000 یورو 4
برای فروش
75.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در اوبا / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 75000 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2015، بالکن، استخر شنا، آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، چشم انداز ...

Details
80 M2 1اتاق 1حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 42،500

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 42،500 20
برای فروش
42.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 42،500 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2015، بالکن، استخر شنا، آشپزخانه آمریکایی، شهرستان، نمای دریا ......

Details
60 M2 1اتاق 1حمام 300ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 57،500

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 57،500 1
برای فروش
57.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 یورو 110 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکایی، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2010، بالکن، ...

Details
110 M2 2اتاق ها 2حمام 350ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در استانبول / ترکیه / 110.000 €

1 + 1 آپارتمان برای فروش در استانبول / ترکیه / 110.000 € 7
برای فروش
110.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در استانبول / ترکیه / 110000 یورو 63 M2، 1 اتاق نشیمن، 1 اتاق خواب، 1 حمام، آشپزخانه آمریکایی، سال ساخته شده است 2016، بالکن، استخر شنا، سالن بدنسازی، سونا. چشم انداز،…

Details
63 M2 1اتاق 1حمام

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 52،500

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 52،500 19
برای فروش
52.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 52500 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2015، بالکن، استخر شنا، سالن بدنسازی، سونا، حمام ترکی، آمریکا ...

Details
65 M2 1اتاق 1حمام 300ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 95،000

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 یورو 19
برای فروش
95.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 یورو 120 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکایی، 200 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، ...

Details
120 M2 2اتاق ها 2حمام 250ساحل

Apartment Prices in Turkey – Alanya -for sale apartments, How much is Apartments in Turkey Alanya? General Prices of Listing of the Apartment in Turkey