قیمت املاک در ترکیه - آلانیا

قیمت املاک در ترکیه آلانیا - قیمت املاک در ترکیه

قیمت املاک در ترکیه آلانیا


2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/95000 EURO

2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/95000 EURO 5
برای فروش
46.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/46000 EURO – Alanya – For Sale 2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/46000 EURO SEPERATE kitchen, 250 m to beach,…

Details
120 M2 2اتاق ها 2حمام 250 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 EURO 59
برای فروش
95.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 0 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان، دریا بسیار خوب لطفا برای تماس ...

Details
115 M2 M2 2اتاق ها 2حمام

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO 23
برای فروش
43.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO آمریکا، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
55 M2 M2 1اتاق 1حمام 400 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 38000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 38000 EURO 29
برای فروش
38.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 38000 EURO - آلانیا 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 38000 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است سال 1998، ...

Details
105 M2 M2 2اتاق ها 1حمام 350 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41000 EURO 8
برای فروش
41.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41000 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41000 EURO SEPARETE، 350 متر به ساحل، ...

Details
115 M2 M2 2اتاق ها 1حمام 350 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 69500 ​​EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 69500 ​​EURO 3
برای فروش
69.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 69500 ​​EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 69500 ​​EURO آشپزخانه آمریکایی، 100 متر به ساحل، ...

Details
125 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 100 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 83500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
83.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 83500 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 83500 EURO آشپزخانه آمریکایی، 20 متر به ساحل، ...

Details
110 M2 2اتاق ها 2حمام 20 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
57.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO آشپزخانه آمریکایی، 20 متر به ساحل، ...

Details
110 M2 2اتاق ها 1حمام 20 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO 55
برای فروش
65.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
140 M2 3اتاق ها 2حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 33000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 33000 EURO 23
برای فروش
33.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 33000 EURO آمریکا، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
70 M2 2اتاق ها 1حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 95000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 95000 34 EURO
برای فروش
95.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 95000 EURO آمریکا، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
88 M2 2اتاق ها 1حمام 500ساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 125000 EURO

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 125000 EURO 49
برای فروش
125.000€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 125000 EURO جداگانه، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2014، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
190 M2 4اتاق ها 2حمام 150ساحل

1 + 1/1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 44500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
44.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1/1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 44500 EURO آشپزخانه آمریکایی، 20 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2000، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
65 + 65 M2 4اتاق ها 2حمام 20ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO 18
برای فروش
36.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO جداگانه، 450 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
105 M2 3اتاق ها 1حمام 450ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO 28
برای فروش
58.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO آمریکا، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
120 M2 M2 3اتاق ها 2حمام 50 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO 37
برای فروش
49.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
140 M2 3اتاق ها 2حمام 350ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 یورو 5
برای فروش
58.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO - آلانیا 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO آشپزخانه آمریکایی، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است سال 2005، ...

Details
120 M2 3اتاق ها 2حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45000 EURO 25
برای فروش
45.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45000 EURO - آلانیا 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است سال 2005، ...

Details
110 M2 3اتاق ها 2حمام 400ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 34
برای فروش
48.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO آمریکا، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 3اتاق ها 2حمام 50ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 62000 یورو

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 62000 یورو 24
برای فروش
62.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 62000 یورو - آلانیا - برای فروش 1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 62000 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 ...

Details
60 M2 2اتاق ها 1حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 44500 یورو

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 44500 یورو 33
برای فروش
44.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 44500 یورو - آلانیا - برای فروش 1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 44500 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 ...

Details
75 M2 2اتاق ها 1حمام 300ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 38500 یورو

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 38500 یورو 1
برای فروش
38.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 38500 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2013، بالکن، استخر شنا، آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، لطفا ...

Details
55 M2 2اتاق ها 1حمام 400ساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
57.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO Separete، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، ...

Details
55 M2 2اتاق ها 1حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
57.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO Separete، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2002، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 3اتاق ها 1حمام 50ساحل

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 180000 یورو

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 180000 یورو 32
برای فروش
180.000€ - ویلا و خانه

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 180000 یورو 280 M2، 1 اتاق نشیمن، 4 اتاق خواب، 4 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن چشم انداز، ...

Details
280 M2 4اتاق ها 4حمام 1500Mساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 115000 یورو

DCIM100MEDIADJI_0008.JPG
برای فروش
115.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 115000 یورو - 3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 115000 یورو 210 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 3 حمام، آشپزخانه آمریکایی ، 1500 ...

Details
210 M2 4اتاق ها 3حمام 1500ساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 153000 یورو

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 153000 یورو 20
برای فروش
153.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 153000 یورو - 3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 153000 یورو 196 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 3 حمام، آشپزخانه آمریکایی ، 1500 ...

Details
196 M2 4اتاق ها 3حمام 1500ساحل

2 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 99500 یورو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
99.500€ - ویلا و خانه

2 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 99500 یورو - 2 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 99500 یورو 150 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکایی ، 600 ...

Details
150 M2 3اتاق ها 2حمام 600ساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 81500 یورو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
81.500€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 81500 یورو - 3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 81500 یورو 110 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکایی ، 50 ...

Details
110 M2 4اتاق ها 2حمام 50ساحل

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 230000 یورو

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 230000 یورو 25
برای فروش
230.000€ - ویلا و خانه

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 230000 یورو - 4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 230000 یورو 230 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 3 حمام، آشپزخانه آمریکایی ، 1500 ...

Details
230 M2 5اتاق ها 3حمام 1500ساحل

2 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 129500 یورو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
129.500€ - ویلا و خانه

2 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 129500 یورو 120 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، کامل مبله ...

Details
120 M2 3اتاق ها 2حمام 1500ساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 165.000 €

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 165.000 € 23
برای فروش
165.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 165000 یورو 200 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2004، بالکن، کامل مبله ...

Details
200 M2 3اتاق ها 2حمام 1500ساحل

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 190.000 €

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 190.000 € 6
برای فروش
190.000€ - ویلا و خانه

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 190000 یورو 250 M2، 1 اتاق نشیمن، 4 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
250 M2 4اتاق ها 2حمام 1500ساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 160.000 €

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 160.000 € 4
برای فروش
160.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 160000 یورو 180 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخت 2009، بالکن، چشم انداز، ...

Details
180 M2 3اتاق ها 2حمام 1500ساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 195.000 €

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 195.000 € 58
برای فروش
195.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 195.000 € 340 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2013، بالکن، استخر شنا ...

Details
340 M2 3اتاق ها 2حمام 1500ساحل

6 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / بکتاش / ترکیه / 650.000 €

6 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / بکتاش / ترکیه / 650.000 € 2
برای فروش
650.000€ - ویلا و خانه

6 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / بکتاش / ترکیه / 650000 یورو 360 M2، 1 اتاق نشیمن، 6 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2010، بالکن، ...

Details
360 M2 6اتاق ها 2حمام 1500ساحل

6 + 2 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 250.000 €

6 + 2 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 250.000 € 23
برای فروش
250.000€ - ویلا و خانه

6 + 2 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 250000 یورو 380 M2، 2 اتاق نشیمن، اتاق خواب 6، 2 حمام، کامل مبله آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2010، ...

Details
380 M2 6اتاق ها 2حمام 1500ساحل

5 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 900.000 €

5 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 900.000 € 9
برای فروش
900.000€ - ویلا و خانه

5 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 900000 یورو 780 M2، 1 اتاق نشیمن، 5 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1000 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، ...

Details
780 M2 5اتاق ها 2حمام 1000ساحل

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / € 93،000

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / € 93،000 19
برای فروش
93.000€ - ویلا و خانه

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 93000 یورو 160 M2، 1 اتاق نشیمن، اتاق خواب 4، 2 حمام، کامل مبله آشپزخانه آمریکا، 0 متر به ساحل، سال ساخته شده است سال 1996، ...

Details
160 M2 4اتاق ها 2حمام

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 190000 یورو

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 190000 یورو 13
برای فروش
190.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 190000 یورو 190 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 750 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2010، بالکن، ...

Details
190 M2 3اتاق ها 2حمام 750ساحل

قیمت املاک در ترکیه آلانیا - برای قیمت فروش آلانیا - چه مقدار از اموال به طور منظم در بازار ترکیه املاک و مستغلات قیمت املاک در ترکیه است.