قیمت املاک در ترکیه - آلانیا

قیمت املاک در ترکیه آلانیا - قیمت املاک در ترکیه

قیمت املاک در ترکیه آلانیا


2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 51500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 51500 EURO 25
برای فروش
51.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 51500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 51500 EURO AMERICAN آشپزخانه، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 11، بالکن، چشم انداز، ...

Details
135 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 400 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 54500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
54.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 54500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 54500 EURO آشپزخانه مجزا، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 400 مترساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53000 EURO

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53000 EURO 1
برای فروش
53.000€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53000 EURO 3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53000 EURO آشپزخانه مجزا، 650 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
180 M2 M2 3اتاق ها 2حمام 650 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 61000 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
61.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 61000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 61000 EURO AMERICAN آشپزخانه، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
117 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 500 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
58.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO AMERICAN آشپزخانه، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
130 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 50 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 84000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 84000 EURO 1
برای فروش
84.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 84000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 84000 EURO AMERICAN آشپزخانه، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1، بالکن، چشم انداز، ...

Details
120 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 350 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
65.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO آمریکا، 900 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، ...

Details
70 M2 M2 1اتاق 1حمام 900 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 39000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 39000 EURO 14
برای فروش
39.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 39000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 39000 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، ...

Details
65 M2 M2 1اتاق 1حمام 350 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO 25
برای فروش
43.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2017، بالکن، چشم انداز، ...

Details
75 M2 M2 1اتاق 1حمام 350 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO 27
برای فروش
52.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO AMERICAN آشپزخانه، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2، بالکن، چشم انداز، ...

Details
130 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 250 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 31
برای فروش
48.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO SEPARETE، 300 متر به ساحل، ...

Details
120 M2 M2 2اتاق ها 300 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 45000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 45000 EURO 25
برای فروش
45.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 45000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 900 متر به ساحل، سال ساخته شده است 8، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید ...

Details
115 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 900 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 1
برای فروش
48.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO sepeete آشپزخانه، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO 31
برای فروش
52.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 52000 EURO AMERICAN آشپزخانه، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2007، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 350 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 69500 ​​EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 69500 ​​EURO 7
برای فروش
69.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 69500 ​​EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 69500 ​​EURO AMERICAN آشپزخانه، 1 کیلومتر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، چشم انداز، ...

Details
102 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 1 کیلومترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 28000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 28000 EURO 1
برای فروش
28.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 28000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 28000 EURO آشپزخانه مجزا، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 1999، بالکن، چشم انداز، ...

Details
95 M2 2اتاق ها 1حمام 250 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO 1
برای فروش
43.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43000 EURO آشپزخانه مجزا، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 250 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 34000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 34000 EURO 1
برای فروش
34.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 34000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 34000 EURO آمریکا، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
55 M2 M2 1اتاق 1حمام 150 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO 1
برای فروش
36.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO آمریکا، 600 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
70 M2 1اتاق 1حمام 600 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 98000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 98000 EURO 41
برای فروش
98.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 98000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 98000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 0 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2007، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 M2 2اتاق ها

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO 13
برای فروش
55.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
127 M2 2اتاق ها 300 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45500 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45500 EURO 26
برای فروش
45.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45500 EURO آمریکا، 200 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
65 M2 M2 1اتاق 1حمام 200 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 37500 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 40500 EURO 34
برای فروش
37.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 37500 EURO آمریکا، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2015، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
75 M2 M2 1اتاق 1حمام 400 مترساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO 23
برای فروش
43.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO آمریکا، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
55 M2 M2 1اتاق 1حمام 400 مترساحل

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 145000 یورو

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 145000 یورو 28
برای فروش
145.000€ - ویلا و خانه

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 145000 یورو 250 M2، 1 اتاق نشیمن، 4 اتاق خواب، 3 حمام، آشپزخانه آمریکایی، 3km به ساحل، سال ساخته شده است 2008، چشم انداز بالکن، شهرستان ...

Details
250 M2 M2 4اتاق ها 2حمام 3 KMساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 112000 یورو

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 112000 یورو 22
برای فروش
112.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 112000 یورو - 170 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 3 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن ...

Details
170 M2 M2 3اتاق ها 1.5 KMساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 81500 یورو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
81.500€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 81500 یورو - 3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 81500 یورو 110 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکایی ، 50 ...

Details
110 M2 4اتاق ها 2حمام 50ساحل

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 230000 یورو

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 230000 یورو 25
برای فروش
230.000€ - ویلا و خانه

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 230000 یورو - 4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 230000 یورو 230 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 3 حمام، آشپزخانه آمریکایی ، 1500 ...

Details
230 M2 5اتاق ها 3حمام 1500ساحل

2 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 118000 یورو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
118.000€ - ویلا و خانه

2 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 118000 یورو 120 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، کامل مبله ...

Details
120 M2 3اتاق ها 2حمام 1500ساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 165.000 €

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 165.000 € 23
برای فروش
165.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 165000 یورو 200 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2004، بالکن، کامل مبله ...

Details
200 M2 3اتاق ها 2حمام 1500ساحل

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 165.000 €

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 195.000 € 58
برای فروش
165.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 165000 یورو 340 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2013، بالکن، استخر شنا ...

Details
340 M2 3اتاق ها 2حمام 1500ساحل

6 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / بکتاش / ترکیه / 650.000 €

6 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / بکتاش / ترکیه / 650.000 € 2
برای فروش
650.000€ - ویلا و خانه

6 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / بکتاش / ترکیه / 650000 یورو 360 M2، 1 اتاق نشیمن، 6 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2010، بالکن، ...

Details
360 M2 6اتاق ها 2حمام 1500ساحل

6 + 2 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 250.000 €

6 + 2 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 250.000 € 23
برای فروش
250.000€ - ویلا و خانه

6 + 2 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 250000 یورو 380 M2، 2 اتاق نشیمن، اتاق خواب 6، 2 حمام، کامل مبله آشپزخانه آمریکا، 1500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2010، ...

Details
380 M2 6اتاق ها 2حمام 1500ساحل

5 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 900.000 €

5 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 900.000 € 9
برای فروش
900.000€ - ویلا و خانه

5 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 900000 یورو 780 M2، 1 اتاق نشیمن، 5 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 1000 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، ...

Details
780 M2 5اتاق ها 2حمام 1000ساحل

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / € 93،000

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / € 93،000 19
برای فروش
93.000€ - ویلا و خانه

4 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / دمیرتاش / ترکیه / 93000 یورو 160 M2، 1 اتاق نشیمن، اتاق خواب 4، 2 حمام، کامل مبله آشپزخانه آمریکا، 0 متر به ساحل، سال ساخته شده است سال 1996، ...

Details
160 M2 4اتاق ها 2حمام

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 190000 یورو

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 190000 یورو 13
برای فروش
190.000€ - ویلا و خانه

3 + 1 ویلا برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 190000 یورو 190 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 750 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2010، بالکن، ...

Details
190 M2 3اتاق ها 2حمام 750ساحل

قیمت املاک در ترکیه آلانیا - برای قیمت فروش آلانیا - چه مقدار از اموال به طور منظم در بازار ترکیه املاک و مستغلات قیمت املاک در ترکیه است.